3.03.2014 w Sali Sesyjnej UMiG Międzychód odbyło się II Posiedzenie Rady ds. oceny i wyboru operacji, podczas którego rozpatrzono odwołania wnioskodawców od decyzji I Posiedzenia rady oraz dokonano wyboru wniosków do dofinansowania.

Wpłynęło 6 odwołań ;  3 od beneficjentów składających wnioski na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 3 od beneficjentów tzw. Małych projektów.

Rada ponownie oceniła te wnioski oraz dokonała wyboru do dofinansowania, w wyniku tych procedur powstały listy rankingowe które zamieszczamy poniżej.

Zgodnie z rozporządzeniem  cała dokumentacja zostanie przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ( małe projekty oraz odnowa wsi) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), instytucje te dokonują ponownej weryfikacji i w przypadku uchybień dwukrotnie wzywają wnioskodawcę do uzupełnień. Wnioskodawca powinien w terminie wskazanym w piśmie poczynić uzupełnienia i dostarczyć je do właściwej instytucji. Nie dotrzymanie terminu uzupełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy.

Przypominamy że w związku z kończącym się okresem  PROW 2007-2013 beneficjenci powinni złożyć wniosek o płatność najpóźniej do 31 grudnia 2014.

Przewodniczący Rady Pan Józef Kubanek kończąc posiedzenie podkreślił to że od 2009 roku odbyło się 5 edycji naborów wniosków dla wszystkich działań , ogółem w okresie 2009-2014 do LGD wpłynęło :  267 wniosków z czego w bieżącym naborze : 72 wnioski ;

9 wniosków z Odnowy wsi, 19 wniosków z Tworzenia i rozwoju mikrprzedsiębiorstw,

z Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej wpłynęło 8 wniosków  oraz Małych projektów 36.

Rada składa się z 11 członków, utworzona została z zachowaniem reguły wielosektorowości. Sektor publiczny to 3 reprezentantów, którzy stanowią 27,27 % , sektor społeczny ma w Radzie 5 reprezentantów, którzy stanowią 45,45% składu Rady, sektor gospodarczy ma w Radzie 3 reprezentantów, którzy stanowią 27,27%.

Wskazując do dofinansowania projekty zwracamy uwagę na to aby wspierać inicjatywy oddolne, mikroprzedsiębiorców oraz rolników chcących dywersyfikować swoje dochody.

Przekazane zostało pismo z Departamentu PROW dotyczące obowiązku wyboru przez beneficjentów realizujących dotacje najkorzystniejszej oferty poprzedzanej śladem rewizyjnym tak aby wyeliminować znamiona tworzenia sztucznych warunków i nieuczciwej konkurencji.

Dziękując  za sprawny przebieg obrad Przewodniczący podkreślił  to że w sposób odpowiedzialny Radni podejmowali decyzje o wyborze kierując się etyką zawodową. Podziękował Zarządowi za owocną współpracę i rzetelne przygotowywanie dokumentacji, kierując słowa podziękowania dla zespołu z Biura LGD podkreślił kompetencje oraz bardzo dobrą współpracę z Radnymi i wnioskodawcami, podziękował za wsparcie konsultacyjne Panu Grzegorzowi Cetnerowi oraz zespołowi z Departamentu PROW pod kierownictwem Pani Dyrektor Emilii Dunal.

Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek podczas swojego wystąpienia poinformował o możliwości jaką w świetle ostatniej korespondencji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego jest możliwość uruchomienia naboru tzw. ?czyszczącego? w ramach Odnowy i rozwoju wsi pod warunkiem ogłoszenia do końca czerwca 2014r. Zarząd dokona wszelkich starań aby uzyskać zgodę na jeszcze jeden nabór. Wszyscy otrzymali kalendarze wydane przez UMWW.


Radni obecni podczas wyboru wniosków w dniu 3.03.2014

Kubanek Józef

Przewodniczący Rady

Żołądkowski Stanisław

Z-ca Przewodniczącego Rady

Borowicz Małgorzata

Sekretarz Rady

Mikołajczak Jarosław

Członek Rady

Węgrzyn Maria

Członek Rady

Janasek Włodzimierz

Członek Rady

Śmigielski Mariusz

Członek Rady

Furmann Lucyna

Członek Rady


Listy operacji po II posiedzeniu:

alt  -  Małe projekty 

  -  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

  -  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

  -  Odnowa i rowzój wsi

Mini poradnik dla beneficjentów realizujących Małe Projekty