Regulamin Rady Stowarzyszenia ?Puszcza Notecka?

ROZDZIAŁ I

Powoływanie i odwoływanie członków Rady

§ 1

  1. Rada Stowarzyszenia składa się z dziewięciu do 11 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Członkowie Rady i jej przewodniczący są wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

§ 2

  1. Kandydatów na członków Rady zgłasza Zarząd.
  2. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

...

całość do pobrania -

STATUT STOWARZYSZENIA LGD