Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi Wniosku o Płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.W związku z powyższym uprzejmie prosimy Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia, aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.