alt
Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 grudnia 2016 (znak sprawy UM15-6933-UM1510031/15 DOW.052.86.2015) Stowarzyszenie Puszcza Notecka podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nabory wniosków o numerach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 o udzielenie wsparcia z zakresów:

1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej
2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej
4/2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW) - PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Wnioski w ramach wszystkich naborów przyjmowane będą w terminie od 20.12.2016 r. do 09.01.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSEK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  MOŻNA SKŁADAĆ NAGRANE NA PŁYCIE CD LUB  W TYM MIEJSCU po wcześniejszym zarejestrowaniu się.


alt

alt

1)  Formularze wniosku o przyznanie wsparcia, biznesplan, formularze wniosku o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia
2)  Lokalna Strategia Rozwoju
3)  Lokalne kryteria  wyboru operacji
4)  Dokumenty potwierdzające opis zgodności z kryteriami lokalnymi
5)  Warunki udzielenia wsparcia
6)  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020