NABÓR WNIOSKÓW: 31.12.2013 ? 28.01.2014

- do 50 000 zł dofinansowania !!!
- do 80 % refundacji kosztów kwalifikowanych !!!

  -  ZOBACZ ULOTKĘ 


Uwaga beneficjenci małych projektów ( Informacja dotycząca konkurencyjnego wyboru wykonawców dla działania 413 w zakresie małych projektów)

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi WoP dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

W dniu 31 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe regulacje prawne odnoszące się do działania ?Małe projekty?. Główne zmiany dotyczą limitów dofinansowania dla poszczególnych Wnioskodawców, którzy dzięki wprowadzonym zmianom będą mogli ubiegać się o wyższe dotacje na sfinansowanie swoich przedsięwzięć kierowanych do lokalnych społeczności. Zgodnie z nowymi zapisami jeden Wnioskodawca, w perspektywie finansowej 2007 ? 2013, ma możliwość pozyskania dotacji na poziomie 200.000 złotych. Zwiększeniu uległa również wysokość maksymalnej kwoty pomocy przyznawanej na realizację jednego małego projektu, która obecnie wynosi 50.000 złotych.

Szczegółowe zmiany określa poniżej zamieszczone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013.

- pobierz rozporządzenie