Co to jest pomoc de minimis

Zasada de minimis oznacza, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami łączna kwota pomocy publicznej (wraz z wnioskowaną), wobec której stosowana jest zasada de minimis, nie może przekroczyć 200  tys. euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego ? 100 tys. euro, w okresie kolejnych trzech lat budżetowych. Okres ten ocenia się w sposób ciągły, tzn. dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis ustala się łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.