POSIEDZENIE RADY ds. oceny i wyboru operacji odbyło się 29 maja 2012r. o godz.9:00 w salce konferencyjnej przy Biurze Stowarzyszenia .Obrady otworzył przewodniczący Rady  Józef Kubanek oraz Prezes Zarządu ?Puszcza Notecka? - Jacek Kaczmarek ,porządek obrad obejmował m.in. Informację Zarządu o odwołaniach (wpłynęło 1 odwołanie od beneficjenta tzw. małych projektów), wybór Komisji Skrutacyjnej, ocena wniosku w ramach odwołania ,wybór operacji do dofinansowania , sporządzenie list operacji  które zostały wybrane, tych które nie zostały wybrane  ,podjecie uchwał  w sprawie wyboru operacji, sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady.
Rada na zakończenie omówiła planowane zmiany w procedurach które będą omawiane na Walnym Zebraniu Członków w czerwcu br.
Do wszystkich wnioskodawców zostały wysłane pisma z informacją.
Jednocześnie informujemy że decyzja Rady jest ostateczna.
Dalsze procedury weryfikacyjne wniosków wybranych do dofinansowania prowadzone będą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ? Departament PROW (Odnowa i Małe projekty), a wnioski mikroprzedsiębiorców i rolników w dalszym postępowaniu weryfikowane będą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Poznań.

Poniżej podajemy do wiadomości listy operacji na działania:

Odnowa i rozwój wsi

operacje wybrane

operacje nie wybrane

Małe projekty

operacje wybrane

operacje nie wybrane

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

operacje wybrane

operacje nie wybrane

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

operacje wybrane

operacje nie wybrane