tekst w formacie pdf -

Posiedzenie Zarzadu Stowarzyszenia "Puszcza Notecka"

6 listopada 2009 r. w sali sesyjnej Urz du Miasta i Gminy w Mi dzychodzie odby o si posiedzenie Zarz du Stowarzyszenia „Puszcza Notecka
”, na którym dyskutowano o procedurach zwi zanych z por czeniem kredytu
na funkcjonowanie w aspekcie przygotowa biura Stowarzyszenia do
og oszenia naboru na „Odnow wsi” i „Ma e projekty” w IV kwartale biecego
roku.